Privacybeleid

Trikaya, gelegen te Leliestraat 51, 2540 Hove, en alle medewerkers verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij Vanessa Van Hoorickx, oprichter van Trikaya op vanessa@trikaya.be.

In diens hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, bepaalt TRIKAYA alle technische, juridische en organisatorische middelen en de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. TRIKAYA verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (d.i. de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of ‘GDPR’).

TRIKAYA (onbezoldigde vennootschap)
Rechtspersoon
vanessa@trikaya.be
Ondernemingsnummer: onbezoldigde vennootschap
Gereglementeerd beroep: neen.  
Toezichthoudende autoriteit en/of beroepsvereniging: BBOW vzw, de Belgische beroepsvereniging voor artsen en therapeuten die gespecialiseerd zijn in orthomoleculaire wetenschap (https://www.bbow-apso.be/).

TRIKAYA stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website die gehost wordt op https://trikaya.be/, (hierna de “Site”), en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door TRIKAYA, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor rekening van TRIKAYA opreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door TRIKAYA, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden via de nieuwsbrief; het boekingssysteem (Calendly) en het contactformulier.

Gegevens die worden verwerkt: naam; e-mailadres; bericht; selectie-toestemming voor gegevens.

Verwerkingsdoeleinden

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens worden meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

Om cliënten te kunnen contacteren voor het maken of verplaatsen van afspraken; informeren over het aanbod; facturatie; bijhouden van de evolutie in het dossier.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.:toestemming; noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in ‘hypertext link’ heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met TRIKAYA . Elke overeenkomst die TRIKAYA en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door TRIKAYA, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

Bewaarperiode

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening worden de persoonsgegevens slechts zolang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

De persoonsgegevens verwerkt voor cliëntenbeheer zullen worden bewaard gedurende 10 jaar. Dit is de termijn die ons aangeraden wordt vanuit de beroepsvereniging BBOW, de Belgische beroepsvereniging voor artsen en therapeuten die gespecialiseerd zijn in orthomoleculaire wetenschap.

E-mailadres voor nieuwsbrief wordt tot aan het uitschrijven op de nieuwsbrief verwerkt.

Overmaken aan derden

Alle medewerkers van TRIKAYA zijn gebonden aan de privacy wetgeving en aan de deontologische code met beroepsgeheim. Dit betekent dat de wij geen informatie over u delen met derden zonder uw toestemming. Na toestemming kan uw informatie overgemaakt worden aan andere behandelende artsen. De gegevens uit uw dossier zouden kunnen gebruikt worden om bepaalde zaken af te toetsen bij collega artsen, paramedici welke ook geheimhouding hebben. De gegevens blijven anoniem.

Recht van inzage, verbetering, uitwissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Aangezien wij als orthomoleculair voedingstherapeut de wettelijke verplichting hebben een dossier bij te houden kunnen we niet ingaan op een vraag tot uitwissing van uw gegevens.

De cliënt heeft het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere persoon of vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de cliënt gevraagd om een e-mail te verzenden naar de orthomoleculair voedingstherapeut bij wie cliënt in behandeling is (geweest).

Direct marketing

We doen in principe niet aan direct marketing, enkel cliënten die zich ingeschreven voor de nieuwsbrief kunnen geïnformeerd worden over een nieuw. De cliënt heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

We staan open voor feedback, ook bij onduidelijkheden of klachten vragen we de cliënt om dit te bespreken met Vanessa Van Hoorickx, oprichter van de praktijk, via vanessa@trikaya.be.

De cliënt beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Beveiliging

TRIKAYA neemt o.a. de volgende maatregelen om persoonsgegevens tegen verlies of ongeoorloofde verwerking te beveiligen: een versleutelde verbinding (SSL); gebruik van reCAPTCHA V3 (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en honeypot bij het contactformulier; vergrendelen en beschermen van systeemmappen; verbergen van WordPress versie; XML-RPC uitschakelen; uitschakelen van RSS- en ATOM-feeds; geavanceerde XSS-bescherming en het gebruik van Web Application Firewall (WAF).

Cookies

De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit artikel.

  1. Algemene principes

Een cookie is ” is een bestand dat tijdelijk of permanent op het apparaat van de Gebruiker wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie TRIKAYA samenwerkt.

Sommige van de cookies die gebruikt worden door TRIKAYA zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.

De Gebruiker kan cookies aapassen of uitschakelen.

Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

  1. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

Verschillende soorten cookies worden gebruikt door TRIKAYA op de Site:

Technische cookies: deze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;

Analytische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze maken het TRIKAYA ook mogelijk om eventuele bugs op de Site te identificeren en te corrigeren;

Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal)

Tracking cookies: TRIKAYA maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het TRIKAYA mogelijk om de Site te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/.

  1. Bewaartermijn voor cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de opslagperiode zijn als volgt:

– cookieyes-consent (noodzakelijke cookie): 1 jaar. CookieYes plaatst deze cookie om de toestemmingsvoorkeuren van gebruikers te onthouden, zodat hun voorkeuren bij hun volgende bezoeken aan deze site worden gerespecteerd. Het verzamelt of bewaart geen persoonlijke informatie van de bezoekers van de site.

– elementor (noodzakelijke cookie): onbepaald. Deze cookie wordt gebruikt door het WordPress-thema van de website. Het stelt de eigenaar van de website in staat om de inhoud van de website in real-time te implementeren of te wijzigen.

– _gid (analytische cookie): 1 dag. De _gid cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, slaat informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken en maakt tevens een analyserapport van de prestaties van de website. Enkele van de gegevens die worden verzameld zijn het aantal bezoekers, hun bron en de pagina’s die ze anoniem bezoeken.

– _gat_UA-* (analytische cookie): minder dan 1 minuut. Google Analytics plaatst deze cookie voor het bijhouden van gebruikersgedrag.

– _ga (analytische cookie): 1 jaar 1 maand 4 dagen. De _ga-cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, berekent bezoekers-, sessie- en campagnegegevens en houdt ook het gebruik van de site bij voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.

– _ga_* (analytische cookie): 1 jaar 1 maand 4 dagen. Google Analytics plaatst deze cookie om de bekeken pagina’s op te slaan en te tellen.

  1. Beheer van cookies

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of weigert.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal functioneert. Sommige delen van de Site zijn mogelijk niet of gedeeltelijk bruikbaar.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij/zij dit doen via de volgende link(s):

Voor Gebruikers met een browser:
Microsoft EdgeChromeFirefoxSafariInternet Explorer

Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan, wordt hij of zij uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren om dit te doen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptou

Scroll to Top